การเคลื่อนไหวของใบพัดเรือ (Propeller Action)

การเคลื่อนไหวของใบพัดเรือ

   รงผลักของใบจักร จะไม่ได้อยู่ในแนวของเพลาใบพัดเรือ ใบจักรเรือ โดยผลของแรงจะกระทําเป็นมุมกับเพลา สามารถแยกได้เป็น 2 แรง คือ

  • แรงที่เกิดจากเรือเดินหน้าหรือถอยหลัง 

  • แรงผลักทางข้าง (Sideways Force) โดย แรงผลักทางข้าง เกิดจากรูปร่างของท้องเรือกับหางเสือและความสัมพันธ์ของใบพัดเรือนั้นๆ 

สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ขึ้นอยู่กับอาการของใบพัดเรือ และแรงที่เกิดจากรูปลักษณ์ของเรือ 

เกิดจาก…

  • ผลจากการหมุนของใบจักร

  • ผลจากน้ำส่วนที่ถูกผลักและถูกดูด

  • ผลจากแรงทางข้าง