ประเภทของเรือประมง ( Fishing Boat or Ship Types)

 

ประเภทของเรือประมง ( Fishing Boat or Ship Types)

ว่าด้วยเรื่องเรือประมงในน่านน้ำของไทย เราจะพบว่า เกือบ 90%  ใช้เรือการทำประมง จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ใช้เรือ โดยจำนวนเรือเป็นหลายหมื่นลำนั้น จะประกอบด้วยเรือประเภทไม่ใช้เครื่องยนต์ ไม่ถึง 10%  ได้แก่ เรือลำเล็กๆ เรือพาย เรือแจว  ซึ่งเรือประเภทนี้ใช้ทำการประมงใกล้ฝั่ง หรือแม่น้ำลำคลองใกล้ๆ  ส่วนเรือประเภทที่ใช้เครื่องยนต์ จะเป็นเรือหางยาวมากที่สุด  รองลงมาเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์ในเรือ

 
เรือประมงที่ใช้ใบพัดเรือ
เรือประมงที่ใช้ใบพัดเรือ
Speedboat ใช้ใบพัดเรือเช่นกัน
Speedboat ใช้ใบพัดเรือเช่นกัน