CAD คืออะไร

CAD (Computer Aided Design)

ซึ่งก็คือ คอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการช่วยออกแบบ ถือเป็นเทคโนโลยีของการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบแม่พิมพ์ใบพัดเรือ ด้วยแบบจำลองทางเรขาคณิต (Geometry)  เพื่อประกอบกันขึ้นเป็นแบบจำลองใบพัดเรือ ซึ่งจะแสดงผลในรูปเส้นต่าง ๆ (Curve) และพื้นผิว (Surface) ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ โดยสามารถปรับแบบจำลองของใบพัดเรือให้เสมือนจริง โดยการกำหนดสี ลักษณะพื้นผิว (Texture) สามารถคำนวนหาพื้นที่ ปริมาตร หรือน้ำหนัก ได้ก่อนการผลิตใบพัดเรือ สามารถใช้ทดสอบการวางตำแหน่ง การประกอบ แถมจำลองการเคลื่อนไหว และการรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ ไปใช้ในการคำนวณ เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือวางแผนการผลิตใบจักรเรือประมงล่วงหน้า

แม่พิมพ์ใบพัดเรือที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะเรียกว่าแบบจำลองหรือ  Model และแบบจำลองใบพัดเรือที่สร้างขึ้นนี้ ก็สามารถแสดงเป็นแบบ Drawing หรือไฟล์ข้อมูล CAD นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ ประเมินและแก้ไขข้อมูล CAD ของแบบแม่พิมพ์ใบพัดเรือที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้สามารถผลิตได้จริงในการผลิตและมี function การทำงานตามจุดประสงค์ของใบพัดเรือ